یافته های علمی

Name: Effect of soil moisture regime and Rice cultivation on Mineralogical characteristics of paddy soils of mazandaran province, Northern Iran, Amol
Authors: H.Hassannezhad, A.Pashaee, F.Khormali, M.Mohammadian
Keywords: Paddy soils, aquic and anthraquic conditions, smectite, illite, chlorite
Language: In English
Download

809 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان