یافته های علمی

Name: Micromorphology and Quality Attributes of the Loess Derived Soils Affected by Land Use Change: A Case Study in Ghapan Watershed, Northern Iran
Authors: Farhad Khormali, Somaye Shamsi
Keywords: Soil micromorphology; soil quality; loess; Iran
Language: In English
Download

780 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان