یافته های علمی

Name: Degradation of Mollisols in Western Iran as Affected by Land Use Change
Authors: F. Khormali, K. Nabiollahi
Keywords: Clay mineralogy, Land use change, Mollisols, Potassium.
Language: In English
Download

774 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان