یافته های علمی

Name: Role of deforestation and hillslope position on soil quality attributes of loess-derived soils in Golestan provinc e, Iran
Authors: F. Khormali, M . Ajami, S . Ayoubi, Ch. Srinivasarao, S.P. Wani
Keywords: Soil quality, Deforestation, Hillslope position, Soil degradation, Organic matter loss, Loess
Language: In English
Download

761 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان