یافته های علمی

Name: Comparing the weathering of soil and sedimentary palygorskite in the rhizosphere zone
Authors: Shiva Bakhshandeh, Farhad Khormali, Esmael Dordipour
, Mohsen Olamaei, Martin Kehl
Keywords: Sedimentary pal ygorskite, Weathering, Rhizosphere zone
Language: In English
Download

713 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان