یافته های علمی

Name: Assessing Impacts of Land Use Change on Soil Quality Indicators in a Loessial Soil in Golestan Province, Iran
Authors: S. Ayoubi, F. Khormali, K. L. Sahrawat, A. C. Rodrigues de Lima
Keywords: Factor analysis, Land use change, Reforestation, Soil quality
Language: In English
Download

773 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان