یافته های علمی

Name: Pedogenetic investigation of soil degradation on a deforested loess hillslope of Golestan Province, Northern Iran
Authors: Farhad Khormali, Mohammad Ajami
Keywords: Deforestation, Soil genesis, Micromorphology, Loess, Soil change
Language: In English
Download

763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان