یافته های علمی

Name: Kinetics of non-exchangeable potassium release as a function of clay mineralogy and soil taxonomy in calcareous soils of southern Iran
Authors: Mahdi Najafi Ghiria, Ali Abtahia, N. Karimiana, H.R. Owliaieb, Farhad Khormali
Keywords: soil taxonomy; vertisols and vertic subgroups; kinetic models; soil
depth; diffusion
Language: In English
Download

751 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان