یافته های علمی

Name: Effect of a long-term cultivation and crop rotations on organic carbon in loess derived soils of Golestan Province, Northern Iran
Authors: A. Shahriari, F. Khormali, M. Kehl, Sh. Ayoubi, G. Welp
Keywords: Mollisols; Soil organic carbon; Management; Long term cultivation
Language: In English
Download

748 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان