یافته های علمی

Name: Estimation of Organic Carbon loss Potential in a Climosequence in Golestan Proince, Northern Iran
Authors: Mojtaba Zeraat Pishe, Farhad Khormali
Keywords: x labile carbon, loess parent material, pasture soil, permanganate-oxidizable carbon
Language: In English
Download

778 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان