یافته های علمی

Name: The Relationship between Specific Surface Area and Soil Organic Carbon in Loess-Derived Soils of Northern Iran
Authors: Mojtaba Zeraat Pishe, Farhad khormali, Ali Shahriari
Keywords: correlation and linear regression, loesses Soil, moisture regimes, organic carbon absorption, surface horizons
Language: In English
Download

852 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان