یافته های علمی

Name: Soil formation in loess-derived soils along a subhumid to humid climate gradient, Northeastern Iran
Authors: Farhad Khormali, Shadi Ghergherechi, Martin Kehl, Shamsollah Ayoubi
Keywords: Micromorphology, Loess, Clay illuviation, Decalcification, Climate gradient
Language: In English
Download

756 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان