یافته های علمی

Name: Carbon stock and mineral factors controlling soil organic carbon in a climatic gradient, Golestan province
Authors: M. Zeraatpishe, F. Khormali
Keywords: Soil organic carbon, Clay minerals, Climate, Potential organic carbon
loss, Golestan province
Language: In English
Download

758 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان