یافته های علمی

بررسي اثر پالايش بر ويژگي هاي مكانيكي و نوري كاغذ حاصل از بازيافت كاغذهاي روزنامه (دانلود)
تأثير استفاده از خمير مركب زدايي شده كاغذهاي باطله اداري بر ويژگي هاي مكانيكي و نوري كاغذ چاپ و تحرير (دانلود)
تأثیر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی هاي خمیر کرافت مخلوط پهن برگان (دانلود)
تأثير پيش استخراج با آب داغ و كاتاليز شده با قليا بر توليد خميركاغذ سودا-آنتراكينون از ساقه كنف (دانلود)
تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدي در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف (دانلود)
ویژگی هاي فیزیکی، مکانیکی و نوري خمیر کاغذ کرافت رنگ بري نشده  (Eucalyptus microtheca) اکالیپتوس میکروتکا ایرانشهر (دانلود)
بررسی تاثیر نرمه های فیبری کاتیونی شده خمیر شیمیایی- مکانیکی CMP بر خواص خمیر کاغذ روزنامه (دانلود)
مرکب زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداري در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش اول- ویژگی هاي ظاهري و نوري خمیر کاغذ (دانلود)
بررسي تغييرات بيومتريك الياف در راستاي طول ساقه گندم رقم زاگرس ازديدگاه كاغذسازي (دانلود)
بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي چند سازه هاي حاصل از الياف روزنامه بازيافتي و الياف شيشه
با پلي پروپيلن (دانلود)
تأثير سيليكات سديم بر ويژگي هاي نوري و فيزيكي خميرهاي كاغذ روزنامه بازيافتي (دانلود)
تأثير نوع عامل كاتيوني (پلي اكريل آميد و نشاسته كاتيوني) بر عملكرد نانوذرات سيليكاي كلوييدي در بهبود خواص خمير و كاغذ روزنامه (دانلود)
Strength-enhancing effect of cationic starch on mixed recycled and virgin pulps (دانلود )
The Effect of Chlorine Dioxide Charges in Chlorine Dioxide-Alkaline Extraction-Chlorine Dioxide (DED) Sequence on Optical Properties of Kraft Pulp of Eucalyptus camaldulensis (دانلود )
Utilization of sugarcane molasses as a dry-strength additive for old corrugated container recycled paper (دانلود)
Effect of Carboxymethyl Cellulose, Cationic Surfactant and Alum on Strength Properties of Liner Paper Made from Old Corrugated Container (OCC) (دانلود)
Effects of Refining and Cationic Polyacrylamide on Strength Properties of Paper Made from Old Corrugated Container (OCC) (دانلود )
Talc, a multi-purpose filler: A review of talc’s features and improvement methods of its efficiency (دانلود )

1482 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان