یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر پالايش بر ويژگي هاي مكانيكي و نوري كاغذ حاصل از بازيافت كاغذهاي روزنامه
Name: The Influence of Refining on the Mechanical and Optical Properties of Recycled Newspaper
نویسندگان: حميد نوري ، سيدضياءالدين حسيني ، علي قاسميان ، وحيد وزيري ، احسان كبيري
Authors: H. Noori, S.Z. Hosseini, A. Ghasemian, V. Vaziri, E.Kabiri
کلمات کلیدی: روزنامه باطله، كاغذ بازيافتي، پالايش، پالايش گرPFI ، ويژگي هاي مكانيكي، ويژگي هاي نوري
Keywords: Waste newspaper, Recycled paper, Refining, PFI mill, Mechanical
properties, Optical properties
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

929 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان