یافته های علمی

نام مقاله: تأثير استفاده از خمير مركب زدايي شده كاغذهاي باطله اداري بر ويژگي هاي مكانيكي و نوري كاغذ چاپ و تحرير Name: The Influence of Mixed Office Waste DIP on The Mechanical and Optical Properties of Writing and Printing Paper
نویسندگان: علي قاسميان ، حسين رسالتي ، ليلا صادقي
Authors: A. Ghasemian, H. Ressalati, L. Sadeghi
کلمات کلیدی: خمير مركب زدايي شده، كاغذ باطله اداري، ويژگي هاي مكانيكي، ويژگي هاي نوري، خمير مكانيكي پراكسيد قليائي
Keywords: DIP, MOW, Mechanical properties, Optical properties, APMP
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

935 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان