یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی هاي خمیر کرافت مخلوط پهن برگان Name: Effect of ONP Recycled Fibers Use on the Properties of Mixed Hardwoods Virgin Kraft Pulp
نویسندگان: علی خلیلی گشت رودخانی ، علی قاسمیان ، احمدرضا سرائیان ، سی دمهدي منظورالاجداد
Authors: A. Khalili Ghasht Roodkhani, A. Ghasemian, A.R. Saraeian, S.M. Manzoroolajdad
کلمات کلیدی: کاغذ روزنامه باطله، کاغذ بازیافتی، خمیر کرافت، ویژگی هاي مکانیکی، ویژگی هاي نوري
Keywords: Old newspaper, Recycled paper, Kraft pulp, Mechanical properties,
Optical properties
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

1010 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان