یافته های علمی

نام مقاله: تأثير پيش استخراج با آب داغ و كاتاليز شده با قليا بر توليد خميركاغذ سودا-آنتراكينون از ساقه كنف Name: The effects of hot water pre-extraction and alkaline catalyzed on soda-AQ pulping of kenaf whole stem
نویسندگان: محمد تقي اسداله زاده ، حسين رسالتي ،علي قاسميان
Authors: Asadollahzade, M.T, Resalati, H. Ghasemian,A
کلمات کلیدی: كنف، پيش استخراج، سودا- آنتراكينون، بازده و عدد كاپا.
Keywords: Kenaf, pre-extraction, soda-AQ, yield, kappa number
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

925 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان