یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدي در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف Name: The Effect of Acid Catalysis in Hot Water Pre-extraction on Soda- AQ Pulping from Kenaf Stem
نویسندگان: حسین رسالتی ، محمدتقی اسداله زاده ، علی قاسمیان
Auhtors: H. Resalati, M.T. Asadollahzadeh, A. Ghasemian
کلمات کلیدی: کنف، پیش استخراج، سودا- آنتراکینون، آب داغ
Keywords: Kenaf; Pre-extraction; Soda-anthraquiuone; Hot water
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

995 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان