یافته های علمی

نام مقاله: ویژگی هاي فیزیکی، مکانیکی و نوري خمیر کاغذ کرافت رنگ بري نشده  (Eucalyptus microtheca) اکالیپتوس میکروتکا ایرانشهر Name: Physical, Mechanical and Optical properties of the Unbleached Kraft Pulp of Eucalyptus microtheca from Iranshahr Region
نویسندگان: علی قاسمیان ، احمدرضا سرائیان، جمیله لسان
Authors: A. Ghasemian, A.R. Saraeian, J. Lesan
کلمات کلیدی: اکالیپتوس میکروتکا، خمیرکاغذ کرافت، ویژگی هاي مکانیکی، ویژگی هاي نوري، کاغذ بسته بندي
Keywords: Eucalyptus microtheca; Kraft pulp; Mechanical properties; Optical properties; Packaging paper
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

937 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان