یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر نرمه های فیبری کاتیونی شده خمیر شیمیایی- مکانیکی CMP بر خواص خمیر کاغذ روزنامه Name: The Effect of Cationized CMP Fines on Newsprint Pulp Properties
نویسندگان: قاسم اسدپور اتویی، حسین رسالتی، محمدرضا دهقانی، علی قاسمیان، موسی محمد نژاد
Authors: GH.Asadpour, H.Resalati, M.R.Dehghani, A.Ghasemian, M.Mohammad Nezhad
کلمات کلیدی: خميرCMP، نرمه‌هاي فيبري کاتيوني شده، قابليت آبگيري، ماندگاري، نياز کاتيوني Keywords: CMP pulp, Cationized Fines, Drainability, Retention, Cationic Demand
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

993 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان