یافته های علمی

نام مقاله: مرکب زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداري در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش اول- ویژگی هاي ظاهري و نوري خمیر کاغذ
Name: Enzymatic Deinking of Office Waste Papers in the Comparison with Conventional Chemical Method: part 1- appearance and optical properties of pulp
نویسندگان: محمدهادي آریائی منفرد ، حسین رسالتی ، علی قاسمیان
Authors: M. Hadi Aryaie Monfared, H. Resalati, A. Ghasemian
کلمات کلیدی: کاغذ باطله اداري، مرکب زدایی آنزیمی، ،Aspergillus niger ،ویژگی هاي ظاهري ،ویژگی هاي نوري
Keywords: Mixed Office Waste Paper; Enzymatic Deinking; Aspergillus niger;
Appearance Properties; Optical Properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1191 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان