یافته های علمی

Name: Strength-enhancing effect of cationic starch on mixed recycled and virgin pulps
Authors: Ali Ghasemian, Mansour Ghaffari, Alireza Ashori
Keywords: Cationic  starch, Dry-strength, additives Neutral  sulfite semi-chemical Old,corrugated, container Tensileindex
Language: In English
Download

805 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان