یافته های علمی

Name: Utilization of sugarcane molasses as a dry-strength additive for old corrugated container recycled paper
Authors: Alireza Ashori, Maryam Marashi, Ali Ghasemian, Elyas Afra
Keywords: Fibers, Physical properties, Mechanical testing, Recycling
Language: In English
Download

765 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان