یافته های علمی

نام مقاله: بررسي تغييرات بيومتريك الياف در راستاي طول ساقه گندم رقم زاگرس ازديدگاه كاغذسازي Name: Study of variation trends of fiber dimensions in longitudinal direction of Zagross wheat straw in Golestan province for papermaking
نویسندگان: سعيد كامراني ، احمدرضاسراييان ، حسين رسالتي ،علي قاسميان
Authors: Kamrani, S, Saraian, A.R, Resalati, H, Ghasemian, A
کلمات کلیدی: كاه گندم رقم زاگرس، ويژگي هاي بيومتريك الياف، میان بند، ضرایب کاغذسازی
Keywords: Wheat straw, fiber dimension, internode, papermaking indices
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

976 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان