یافته های علمی

نام مقاله: بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي چند سازه هاي حاصل از الياف روزنامه بازيافتي و الياف شيشه با پلي پروپيلن
Name: Investigation on the Physical and Mechanical Properties of Composites from Combined Recycled ONP-Glass Fibers with Polypropylene
نویسندگان: علي قاسميان، منيره ايماني ، عليرضا شاكري
Authors: A. Ghasemian, M. Imani, A. Shakeri
کلمات کلیدی: كاغذ روزنامه بازيافتي، الياف شيشه، پلي پروپيلن، ويژگي هاي فيزيكي، ويژگي هاي مكانيكي.
Keywords: Recycled ONP, Glass fibers, Polypropylene, Physical properties, Mechanical properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstarct
دانلود Download

894 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان