یافته های علمی

نام مقاله: تأثير سيليكات سديم بر ويژگي هاي نوري و فيزيكي خميرهاي كاغذ روزنامه بازيافتي Name: Effect of Sodium Silicate on The Optical and Physical Properties of ONP Deinked Pulp
نویسندگان: ايمان اكبرپور، منصور غفاري، علي قاسميان
Authors: I. Akbarpour, M. Ghaffari, A. Ghasemian
کلمات کلیدی: مركب زدايي شيميايي، كاغذ روزنامه باطله ، سيليكات سديم ، ويژگي هاي نوري ، ويژگي هاي فيزيكي
Keywords: Chemical deinking, Old newspaper, Sodium silicate, Optical properties, Physical properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

939 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان