یافته های علمی

نام مقاله: تأثير نوع عامل كاتيوني (پلي اكريل آميد و نشاسته كاتيوني) بر عملكرد نانوذرات سيليكاي كلوييدي در بهبود خواص خمير و كاغذ روزنامه Name: The influence of cationic polymer type, cationic poly acryl amid and cationic starch, on performance of nano silica for newspaper pulp and paper improvement
نویسندگان: قاسم اسدپور اتويي ، حسين رسالتي ، محمدرضا دهقاني ، علي قاسميان
Authors: Gh. Asadpour, H. Resalaty, M.R. Dehghani, A. Ghasemian
کلمات کلیدی: پليمرهاي كاتيوني، نانوسيليكا، كاغذ روزنامه، شكل گيري، ويژگي هاي مقاومتي
Keywords: Cationic polymer, Nano silica, Newspaper, Formation, Strength properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi With English Abstract
دانلود Download

974 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان