یافته های علمی

Name: Effect of Carboxymethyl Cellulose, Cationic Surfactant and Alum on Strength Properties of Liner Paper Made from Old Corrugated Container (OCC)
Authors: Somayeh Heydari, Ali Ghasemian, Elias Afra
Keywords: Old Corrugated Container, Carboxymethyl Cellulose, Alum and Dodecylltrimethylammonium
Language: In English
Download

766 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان