یافته های علمی

Name: Effects of Refining and Cationic Polyacrylamide on Strength Properties of Paper Made from Old Corrugated Container (OCC)
Authors: Somayeh Heydari, Ali Ghasemian, Elias Afra
Keywords: Old Corrugated Container, Refining, PFI mill, Cationic Polyacrylamide
Language: In Farsi with English Abstract
Download

858 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان