یافته های علمی

Name: Talc, a multi-purpose filler: A review of talc’s features and improvement methods of its efficiency
Authors: Pouya Marzbani, Hosein Resalati, Ali Ghasemian, Alireza Shakeri
Keywords:
Language: In English
Download

793 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان