یافته های علمی

ارزيابي تغييرات كمي در ميزان رونوشت دو ژن رمزكننده عوامل رونويسي دخيل در القاء بيان ژن هاي تحمل به تنش شوري در گياهچه هاي گندم (دانلود)
ارزيابي نقش تبادلي راديكال هاي اكسيژن بر بيان برخي ژن هاي پاد اكسيدان درگندم (دانلود)
بررسي نحوه توارث مقاومت به نژاد 134 E182A+ زنگ زرد در ۶ رقم گندم تجاري با روش داي آلل كراس (دانلود)
ارزيابي ميزان بيان ژن كاتالاز وصفات مورفولوژيكي تحت تنش شوري در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان (دانلود)
بررسی توارث مقاومت به بیماري سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل ها (دانلود)
ارزيابي كمي الگوي بيان ژنهاي بتاگالاكتوزيداز و بتاگلوكوزيدازتحت تنش سرما در گياه نخود (دانلود)
بررسى پاسخ آنزيمى و بيان نسبى ژن هاى كاتالاز و پراكسيداز به تنش سرما درژنوتيپ هاى ايرانى نخود (دانلود)
ارزيابي كمي الگوي بيان ژن سوكروز سينتاز تحت تنش سرما در گياه نخود (دانلود)
بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره (دانلود)
ارزيابي كمي الگوي تظاهر و تجزيه in silico عناصر موجود در ناحيه راه انداز ژن انتقال دهنده كربوهيدرات (SuT4) در شرايط سرمادهي در گندم (Triticum aestivum L.) (دانلود)
مطالعه الگوی تظاهر و تنظیم ژن انتقال دهنده کربوهیدرات (suT1 ) در شرایط سرمادهی دو رقم گندم زمستانه (Triticum aestivum L. ) (دانلود)
بررسی الگوی بياني ژن های پروتئين ريبوزومی L3 تحت آلودگی بلايت فوزاريومی سنبله در گندم (دانلود)
مطالعه الگوي بيان ژن كيتيناز طي آلودگي نسبت به بيماريهاي زنگ زرد و قهو هاي در لاينهاي تقريباً ايزوژن گندم داراي مكان ژني Lr34/Yr (دانلود)
اثر دوزهای تحت کشنده سم اندوسولفان بر بیان ژن HSP70 و آسیب های بافت آبشش در تاسماهی ایرانی (دانلود)
ارزیابی پروتئین نسبت های مختلف علوفه به کنستانتره در جیره با استفاده از سیستم های کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل و نورفور (دانلود)
ارزیابی الگوی بیان ژن روبیسکو و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرما در گیاه نخود (دانلود)
ارزیابی برخی پاسخ های القا شده گندم نان و دوروم در تنش سرما (دانلود)
ارزیابی تغییرات میزان کلروفیل و بیان ژن های کاتالاز و DREB1 در ارقام سویا در شرایط تنش خشکی (دانلود)
بررسی اثرات تنش شوری بر شاخص های رویشی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های برنج در مرحله گیاهچه ای در شرایط کشت هیدروپونیک (دانلود)
بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (دانلود)
بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، شاخص های رشد، میزان کلروفیل و سطح اکسیداتیو سلوللی در گندم (دانلود)
بررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین های جو زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دانلود)
بررسی رشد رویشی، تغییرهای یزیولوژیکی و بیان ژن نیترات ردوکتاز تحت تاثیر کود اوره دراسفناج (دانلود)
تجزیه ژنتیکی مقاموت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژوتیپ های جو (دانلود)
تجزیه و تحلیل مولکولی واکنش فوق حساسیت و فرآیند پیری در برگ گندم (دانلود)
مکان یابی QTL های مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه جو (دانلود)
Induced Acidic chitinase Expression and Scab-Resistant in Wheat Under Field Condition (دانلود )
Study on Differentially Lipase Gene Expression against Different Inducers of Defense Response in Scab-Resistant and Susceptible Wheat Cultivars (دانلود )
Inheritance of resistance to septoria tritici blotch (STB) in some Iranian genotypes of wheat (Triticum aestivum L.) (دانلود)
Expression pattern of two sugar transporter genes (SuT4 and SuT5) under salt stress in wheat (دانلود )
Combining ability analysis and estimation of heterosis for resistance to head blight caused by Fusarium graminearum in spring wheat (دانلود )
Estimation of genetic parameters and effective factors in resistance to Septoria Leaf Blotch of wheat under field condition (دانلود )
Nut and kernel characteristics of twelve hazelnut cultivars grown in Iran (دانلود )
Change in membrane fatty acid compositions and cold-induced responses in chickpea (دانلود )
Genetic diversity assessment of alfalfa (Medicago sativa L.) populations using AFLP markers(دانلود)
Effects of ghrelin on some plasma hormonal changes in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus) (دانلود )
Developmental transcription of genes putatively associated with growth in two sturgeon species of different growth rate (دانلود )
Study on Expression Pattern of Chalcone Synthase and -1,3-Glucanase under Septoria tritici Treatment in Wheat by Quantitative Real Time PCR (دانلود )
Changes of oxalate oxidase and -1, 3 glucanase transcripts under Fusarium graminearum infection in wheat by quantitative real time PCR (دانلود )
Expression Profile of Some Dehydration Responsive Element-binding Factor under Drought Stress Induced by PEG in Wheat Seedlings (دانلود )
Estimation of combining abilities and heterosis of Septoria tritici blotch resistance in wheat genotypes (دانلود )
Screening of Wheat Varieties for Fusarium Disease Using Cycloheximide (CHX) as Selection Agent in Culture Media (دانلود )
Field Evaluation of Different Fungicides Application to Control Olive Leaf Spot (دانلود )
The expression profile of Chi-1, Glu-2, Glu-3 and PR1.2 genes in Scab-resistant and susceptible wheat cultivars during infection by Fusarium graminearum (دانلود )
Nanosilver Colloid: a Novel Antimicrobial Candidate Applicable in Plant Tissue Culture Medium (دانلود )
Genetic variability in natural Iranian populations of Cupressus sempervirens var. horizontalis in Caspian Sea coastward assessed by SSR markers (دانلود )
Genetic analysis of Fusarium head blight resistance in bread wheat (دانلود )
Effects of starvation and re-feeding on compensatory growth performance, plasma metabolites and IGF-I gene expression of Persian sturgeon (Acipenser persicus, Borodin 1897) (دانلود )
A preliminary study on pollen compatibility of some hazelnut cultivars in Iran (دانلود)
Catalase and Metallothionein genes expression analysis in wheat cultivars under drought stress condition (دانلود)
Change in membrane fatty acid compositions and cold-induced responses in chickpea (دانلود)
Comparative Analysis of Physio-Biochemical Responses to Cold Stress in Tetraploid and Hexaploid Wheat (دانلود)
Developmental transcription of genes putatively associated with growth in two sturgeon species of different growth rate (دانلود)
Effect s of ghrelin on some plasma hormona l changes in juvenile Persian sturgeon ( Acipense r persicus ) (دانلود)
Expression analysis of the genes involved in accumulation and remobilization of assimilates in wheat stem under terminal drought stress (دانلود)
Membrane fatty acid compositions and cold-induced responses in tetraploid and hexaploid wheats(دانلود)
Nut and kernel characteristics of twelve hazelnut cultivars grown in Iran (دانلود)
QTL mapping for salt tolerance in barley at seedling growth stage (دانلود)

1804 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان