یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي تغييرات كمي در ميزان رونوشت دو ژن رمزكننده عوامل رونويسي دخيل در القاء بيان ژن هاي تحمل به تنش شوري در گياهچه هاي گندم
نویسندگان: فهیمه چرکزی، سیده ساناز رمضانپور، سعید نواب پور، حسن سلطانلو
کلمات کلیدی:
زبان: فارسی
دانلود

894 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان