یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي نقش تبادلي راديكال هاي اكسيژن بر بيان برخي ژن هاي پاد اكسيدان درگندم
نویسندگان: پيرايه فائز، سعيد نواب پور، علي اصغري ، سيده ساناز رمضان پور
کلمات کلیدی: پراكسيد هيدروژن،ژن هاي پاد اكسيدان،سطح اكسيداسيوني سلولي،واسطه هاي فعال اكسيژن، يون سوپراكسيد
زبان: فارسی
دانلود

868 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان