یافته های علمی

نام مقاله: بررسي نحوه توارث مقاومت به نژاد 134 E182A+ زنگ زرد در ۶ رقم گندم تجاري با روش داي آلل كراس Name: Inheritance of Resistance to Yellow Rust, Race 134E182A+, in Six Wheat Cultivars Using Diallel Cross
نویسندگان: محمدرضا قنادها ، حسن سلطانلو، محمد ترابي ، سيده ساناز رمضانپور
Authors: M. R. GHANNADHA , H. SOLTANLOO , M. TORABI, S. S. RAMEZANPOOR
کلمات کلیدی: زنگ زرد، گندم، داي آلل كراس، توارث مقاومت
Keywords: Strip rust, Wheat, Diallel cross, Inheritance of resistance
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

883 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان