یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي ميزان بيان ژن كاتالاز وصفات مورفولوژيكي تحت تنش شوري در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان
نویسندگان: گزل كاظمي ، سعيد نواب پور ، سيده ساناز رمضانپور
کلمات کلیدی: بيان ژن، تنش شوري، كاتالاز، كلروفيل، گندم.
زبان: فارسی
دانلود

1096 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان