یافته های علمی

نام مقاله: بررسی توارث مقاومت به بیماري سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل ها Name: Study on inheritance of resistance to Septoria tritici Blotch of wheat by generation mean analysis
نویسندگان: محبوبه محمدي، سیده ساناز رمضانپور ، سعید نواب پور، حسن سلطانلو، مهدي کلاته عربی ، شعبان کیا
Authors: M. Mohammadi, S.S.Ramzanpour, S. Navabpour, H. Soltanloo, M. Kalate arabi, Sh. Kia
کلمات کلیدی: اثرات ژن، توارث پذیري، هتروزیس
Keywords: Gene effects; Heritability; Heterosis
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

917 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان