یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي كمي الگوي بيان ژنهاي بتاگالاكتوزيداز و بتاگلوكوزيدازتحت تنش سرما در گياه نخود
نویسندگان: محمدرضا نظری، رضا معالی امیری، سیده ساناز رمضانپور
کلمات کلیدی: بتاگالاكتوزيداز،بتاگلوكوزيداز،بررسي بيان ژن،تنش انجماد،سازگاري، نشت الكتروليتي
زبان: فارسی
دانلود

975 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان