یافته های علمی

نام مقاله: بررسى پاسخ آنزيمى و بيان نسبى ژن هاى كاتالاز و پراكسيداز به تنش سرما درژنوتيپ هاى ايرانى نخود
نویسندگان: محمد رضا نظرى ، رضا معالى اميرى، سيده ساناز رمضانپور
کلمات کلیدی: آنزيم هاى آنتى اكسيدان؛ بيان ژن؛ تنش سرما؛ سازگارى به سرما؛ نشت الكتروليتى
زبان: فارسی
دانلود

905 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان