یافته های علمی

نام مقاله: بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره Name: A Study on Relationship Between Morphological and Agronomic Traits, and Seedcotton yield in 56 Glandless Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) Using Multivariates Statistical Methods
نویسندگان: سیده ساناز رمضانپور، عبدالهادی حسین زاده، حسن زینالی، موسی الرضا وفایی تبار
Authors: S.S.Ramezanpour, A.H.hossein Zadeh, H.Zeinaly, M.R.Vafaei Tabar
کلمات کلیدی: پنبه، صفات مورفولوژیکی، عملکرد وش، روش های آماری چند متغیره 
Keywords: Cotton, Morphological traits, Seedcotton yield, Multivariate statistical Methods
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

885 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان