یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي كمي الگوي تظاهر و تجزيه in silico عناصر موجود در ناحيه راه انداز ژن انتقال دهنده كربوهيدرات (SuT4) در شرايط سرمادهي در گندم (Triticum aestivum L.)
نویسندگان :سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو
کلمات کلیدی: راه انداز، عناصر همسوساز، گندم، انتقال دهنده کربوهیدرات، الگوی تظاهر
زبان: فارسی
دانلود

905 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان