یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه الگوی تظاهر و تنظیم ژن انتقال دهنده کربوهیدرات (suT1 ) در شرایط سرمادهی دو رقم گندم زمستانه (Triticum aestivum L. ) Name: Study on Expression profile and regulation pattern of sugar transporter gene (SuT1) during cold acclimation in two winter wheats (Triticum aestivum L. )
نویسندگان: سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو، آندره لاروچ
Authors: Ramezanpour.S.S, Soltanloo.H, Laroche.A
کلمات کلیدی: گندم، سرمادهی، کربوهیدرات، راه انداز
Keywords: triticum aestivum, carbohydrate, cold acclimation, promotor
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

880 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان