یافته های علمی

نام مقاله: بررسی الگوی بياني ژن های پروتئين ريبوزومی L3 تحت آلودگی بلايت فوزاريومی سنبله در گندم
نویسندگان: حسام شعبانی، امير موسوی، حسن سلطانلو، ساناز رمضانپور ،فروغ سنجريان، مهدی کلاته عربی
کلمات کلیدی: بلايت فوزاريومی گندم، دی اکسی نيوالنول، پروتئين ريبوزومی، PCR در زمان واقعي
زبان: فارسی
دانلود

888 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان