یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه الگوي بيان ژن كيتيناز طي آلودگي نسبت به بيماريهاي زنگ زرد و قهو هاي در لاينهاي تقريباً ايزوژن گندم داراي مكان ژني Lr34/Yr Name: The study of Chitinase gene expression during infection of wheat near isogenic lines carrying Lr34/Yr18 locus to stripe and leaf rust
pathogens
نویسندگان: حسن سلطانلو، سيده ساناز رمضانپور، دنيس گودت
Authors: Soltanloo H, Ramezanpour S.S, Gaudet D.
کلمات کلیدی: گندم، كيتيناز، ، Real-time PCR ، بيان ژن
Keywords: Wheat, chitinase, Real-time PCR, Gene expression
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

996 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان