یافته های علمی

Name: Induced Acidic chitinase Expression and Scab-Resistant in Wheat Under Field Condition
Authors: F.B. Bajestani, S.S. Ramezanpour, H. Soltanloo, S. Navabpour, S. Vakili Bastam
Keywords: Chitinase; Elicitor; FHB; QRT-PCR; REST
Language: In English
Download

796 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان