یافته های علمی

Name: Inheritance of resistance to septoria tritici blotch (STB) in some Iranian genotypes of wheat (Triticum aestivum L.)
Authors: Shahrbanou Vakili Bastam, S. Sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo, Shaban Kia, Mehdi Kalate, Mohammad Hadi Pahlevani
Keywords: Septoria tritici blotch, wheat, diallel, GCA, SCA.
Language: In English
Download

765 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان