یافته های علمی

Name: Expression pattern of two sugar transporter genes (SuT4 and SuT5) under salt stress in wheat
Authors:  Fahimeh Charkazi, S. Sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo
Keywords: Salinity, wheat, sugar transporter, expression, carbohydrate
Language: In English
Download

823 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان