یافته های علمی

Name: Combining ability analysis and estimation of heterosis for resistance to head blight caused by Fusarium graminearum in spring wheat
Authors: Effat Ghadirzadeh khorzoght, Hassan Soltanloo, S. Sanaz Ramezanpour, Mehdi Kalateh Arabi
Keywords: FHB, diallel, GCA, SCA, heterosis
Language: In English
 Download

783 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان