یافته های علمی

Name: Estimation of genetic parameters and effective factors in resistance to Septoria Leaf Blotch of wheat under field condition
Authors: Forouzan Heydari, S. Sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo, Mehdi Kalate Arabi, Shaban Kia
Keywords: AUDPC, heterosis, heterobeltiosis, heritability
Language: In English
Download

791 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان