یافته های علمی

Name: Nut and kernel characteristics of twelve hazelnut cultivars grown in Iran
Authors: Abdollah  Hosseinpour, Esmaeil  Seifi, Davood  Javadi,S.  Sanaz  Ramezanpour, Thomas.  J.  Molnar
Keywords: Corylus  avellana L.,  Filbert, Morphological  characteristics, Kernel  composition, Kernel  defects
Language: In English
Download

769 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان